image

Archiwum kategorii ‘Edukacja’

Czad cichy zabójca

lis 06

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.350-001

CZYŚCIMY KOMINY.

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Czad cichy zabójca

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, straż pożarną.
 • jak najszybciej podać tlen,
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca,
 • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich.
A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

* * *

Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem.

W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.

Ma silne własności toksyczne.

Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.

Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.

Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.000-571

W dniu 25 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Niebylcu odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników. Celem próbnych ewakuacji jest sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.  W ćwiczeniach  uczestniczyły służby ratownicze : Ochotnicza Straż Pożarna w Niebylcu oraz Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie. W scenariuszu został przyjęty wariant zadymienia pomieszczenia klasowego. Alarm rozpoczęty został przez Panią dyrektor szkoły mgr  Iwonę Flisiak . Użytkownicy obiektu, dzieci i młodzież szkolna przystąpiła do ewakuacji z budynku szkoły. Strażacy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych weszli do obiektu celem zlokalizowania i przemieszczenia do strefy bezpiecznej  uczniów, którzy nie zdołali w porę opuścić obiektu szkoły, a założone występujące zagrożenie oodcięło im dostępne drogi ewakuacji z obiektu. Działania przybyłych zastępów były prowadzone dwutorowo, od strony wejścia do hali sportowej i przez wejście do Szkoły Podstawowej. Przyjęty zamiar taktyczny doprowadził do szybkiej lokalizacji uczniów i ewakuacji na zewnątrz budynku oraz dalszej  realizacji zadania bojowego polegającego na udzieleniu pomocy przedmedycznej ewakuowanym. W dalszej kolejności działań strażacy doprowadzili do lokalizacji głównego źródła zagrożenia . W ramach wykonywania ćwiczeń sprawdzono praktycznie sprawność sieci hydrantowej zlokalizowanej na terenie kompleksu szkolnego oraz na ulicach dojazdowych do szkoły. Po realizacji zadania bojowego  uczestniczące zastępy przystąpiły do prezentacji sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdów ratowniczych. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było przede wszystkim doskonalenie umiejętności współpracy służb ratowniczych, a także praktyczne sprawdzenie możliwości ewakuacji szkoły. Z działań ratowniczych wyciągnięto wnioski,  które zostały  omówione z podmiotami realizującymi poszczególne zadania, aby w przyszłości współdziałanie służb i kadry kierowniczej szkoły było jeszcze bardziej efektywne.

 

 

 • Tagi:

2016-05-226 strażaków OSP Niebylec 22 maja 2016 r. pozytywnie zdało egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uzyskując tytuł: Ratownik w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do egzaminu przystąpili druhowie Rafał Kołodziej, Lucjan Bliźniak, Marcin Wolan oraz Maciej Noster po ukończeniu 66-godzinnego kursu praktyczno-teoretycznego, jak również Paweł Wcisło oraz Mirosław Lenart po ukończeniu 10 -godzinnej recertyfikacji, gdyż kurs podstawowy ukończyli w 2013 r. W szkoleniu oraz egzaminie brali udział również koledzy z OSP Jawornik.
Szczerze możemy polecić firmę Dream-Team Centrum Edukacji i Ratownictwa (dream-team.pl facebook.com/Dream-Team), gdzie szkolili się nasi druhowie za przystępny, a jednocześnie na wysokim poziomie edukacyjnym sposób prowadzenia zajęć. Wiedza zdobyta w Dream-Team jest z pewnością bezcenna w akcjach z udziałem strażaków OSP Niebylec.
Czytaj dalej »

 • Tagi:

2016-05-06Zastępy GCBA Man oraz SLRT Ford 6 maja 2016 brały udział w spotkaniu z przedszkolakami Przedszkola Samorządowego z Niebylca. Przemiłe spotkanie z dziećmi odbyło przy Zespole Szkół w Niebylcu. Druhowie z Niebylca przedstawili charakter służby strażaka – ochotnika oraz zaprezentowali sprzęt. Na zakończenie wszystkie dzieci wzięły udział w „prawdziwej” akcji udzielania pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia oraz akcji gaśniczej. Poszkodowanego dzielnie symulował druh Mariusz Pankiewicz. W spotkaniu wzięli udział: Paweł Wcisło, Rafał Wcisło, Leszek Jasiński, Leszek Lutak, Ryszard Korab i Mirosław Lenart.

Czytaj dalej »

 • Tagi:

2014-07-27_pokazW ostatnią niedzielę lipca (27-07-2014) korzystając z zaproszenia strażaków z OSP Godowa Dolna wzięliśmy udział w zorganizowanym przez nich Pikniku Strażacki. Podczas tej świetnie przygotowanej imprezy przedstawiliśmy działania ratowników podczas wypadku komunikacyjnego  w ramach symulowanej ewakuacji poszkodowanego z wraku samochodu. Była to jedna z wielu atrakcji strażaków z Godowej mającej na celu popularyzacje ochotniczych straży pożarnych poprzez prezentacje działań ratowniczo-gaśniczych, pokazów sprawnościowych, sprzętu jak również prezentacje lokalnych grup artystycznych i rozrywkę.
Działania OSP Niebylec po przybyciu na miejsce wyglądały następująco: rozpoczęciem było nawiązanie komunikacji z dyspozytorem, którym był jeden ze strażaków z Godowej. Po przyjęciu zgłoszenia udaliśmy się na miejsce – rozmowy dowódcy zastępu oraz dyspozytora były przez cały czas nagłaśniane widzom celem zaprezentowana komunikacji radiowej podczas akcji. Po wstępnym rozpoznaniu miejsca zdarzenia dowódca dh Rafał Kołodziej zastał poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym uwięzionego we wraku poloneza trucka. Rozdzielił on wobec powyższego zadania zastępu: wydzielenie strefy bezpieczeństwa wokół miejsca zdarzenia – dh Tomasz Ziobro oraz Bartosz Kasprzyk, zabezpieczenie pojazdu przed zapłonem – dh Leszek Lutak oraz Piotr Ziobro, uzyskanie dostępu do poszkodowanego pozwalającego na ocenę jego stanu dh Lucjan Bliźniak oraz Mirosław Lenart. Dwaj ostatni druhowie uzyskali dostęp do poszkodowanego przez okno od strony kierowcy pozwalające Lucjanowi Bliźniakowi stwierdzić nieprzytomność kierowcy z zachowanym oddechem oraz krążeniem jak również rozpoczęcie stabilizacji odcinka szyjnego, drugi z ratowników Mirosław Lenart wobec blokady drzwi od strony pasażera dostał się do środka samochodu przez okno i pozostał tam z poszkodowanym do jego całkowitego uwolnienia. Dowódca Rafał Kołodziej oraz Piotr Ziobro uruchomili hydrauliczny zestaw ratunkowy Lukas i rozpoczęli cięcie oraz rozpieranie elementów nadwozia dla umożliwienia nieskrępowanego dostępu do kierowcy. Kierowca po usunięciu drzwi oraz dachu został przełożony na deskę. Oczywiście dla dokładniejszego zaprezentowania możliwości działań sprzętu hydraulicznego celowo dokonaliśmy wycięcia wszystkich słupków we wraku samochodu, w rzeczywistości dostęp do poszkodowanego byłby możliwy znacznie wcześniej. Po ewakuacji kierowcy Mirosław Lenart wykonał szybkie badanie urazowe poszkodowanego, w wyniku którego zauważono i zaopatrzono rany głowy oraz złamanie lewego podudzia. Zakończeniem była zapewnienie komfortu termicznego poszkodowanemu, unieruchomienie na desce oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego. Zastęp z Niebylca nagrodzony został przez widzów oklaskami  i zaproszony przez organizatorów na okolicznościowy poczęstunek.
Druhowie z Niebylca wzięli udział ponadto w konkurencji przeciągania liny. W pierwszej podejściu pokonali miejscową drużynę z Godowej, jednak strudzeni po akcji ratowniczej oraz wcześniejszych zmaganiach ulegli w drugiej konkurencji strażakom z OSP Godowa. Może to zmęczenie, a może po prostu druhowie z Godowej słusznej postury byli nie do pokonania. Pewne jest jedno OSP Godowa Dolna w niedzielę wykazała się świetnym pomysłem oraz wyśmienitą organizacją imprezy, w której zaprezentowali swoje wysokie pożarnicze umiejętności. Jednym z dowodów dobrego wyszkolenia OSP Godowa Dolna jest nasz dh Piotr Ziobro, który przeprowadził się do Niebylca właśnie z Godowej, gdzie służył w tamtej jednostce. Jest on jednym z najczęściej wyjeżdżających strażaków w OSP Niebylec i nigdy nie potrzebował specjalnego szkolenia ponieważ wiele doświadczeń zyskał właśnie w jednostce ze swojej rodzinnej miejscowości. Należą się gratulacje kolegom z Godowej za zorganizowanie tak udanej imprezy – oby podobne miały miejsce częściej. Wydarzenia związane z OSP Godowa można śledzić na ich stronie: www.ospgodowadolna.plFilm udostępniony przez OSP Godowa Dolna

 • Tagi:

Pokaz ratownictwa w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie

28 marca 2014 r. trzech druhów OSP Niebylec wzięło udział w pokazie ratownictwa, który odbył się w ramach „Dni otwartych” w Zespole Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie.300-207
Na teren szkoły przybyliśmy naszym GCBA Manem w mieszanym składzie: starszy sekcyjny Łukasz Krzanowski PSP Strzyżów, Piotr i Jan Błądziński – OSP Jawornik, Wojciech Stanisławczyk – naczelnik OSP Konieczkowa, Lucjan Bliźniak,700-505
Paweł Wcisło i Mirosław Lenart – OSP Niebylec, nieco później dotarł również Marek Pakla prezes OSP z Konieczkowowej. Nietypowy skład jak i dość odległe miejsce, gdzie prezentowaliśmy swoje umiejętności zorganizowane zostało za sprawą naszego kolegi, wspomnianego wcześniej Piotrka Błądzińskiego, aktualnie ucznia ostatniego roku technikum w „rzeszowskiej samochodówce”. W ubiegłym roku został on laureatem Ogólnopolskiego Samorządowego642-104 certification Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” stąd w ZSS kojarzony jest przede wszystkim z Ochotniczą Strażą Pożarną, dlatego w tym roku dzięki Piotrkowi zaprezentowane zostało w Rzeszowie część wyposażenia oraz wyszkolenie ratowników z gminy Niebylec.

W ramach pokazu można było zobaczyć działania strażaków podczas wypadku z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Scenariusz przewidywał dwóch poszkodowanych kierowców: jeden przytomny z niewielkimi obrażeniami, uwięziony w samochodzie marki Peugot 106 oraz drugi nieprzytomny, uwięziony w samochodzie marki Volkswagen Golf. Czynności ratowników w czasie działań objaśniał widzom starszy sekcyjny Łukasz Krzanowski. Działania ratowników pokrótce przedstawiały się następująco: przyjazd na miejsce zdarzenia – kierowca Lucjan Bliźniak, następnie rozpoznanie wstępne i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Jako, że stan jednego z poszkodowanych był stabilny pozostał on w pojeździe, przystąpiono do uwalniania nieprzytomnego kierowcy Volskwagena. Sprawdzeniem stanu oraz przejęciem stabilizacji poszkodowanego rozpoczął Paweł Wcisło wykorzystując częściowy dostęp przez okno od strony kierowcy. Do wnętrza samochodu poprzez zbicie szyby od tyłu dostał się Mirosław Lenart  uzyskując w ten sposób dostęp do nieprzytomnego oraz możliwość kontroli stanu uwięzionego kierowcy – pozostał tam do momentu pełnego uwolnienia. Pełny dostęp do kierowcy zapewnili Wojciech Stanisławczyk oraz Piotr Błądziński przy użyciu rozpieracza oraz nożyc typu eDraulic marki Lukas będących na wyposażeniu OSP Konieczkowa. Po uwolnieniu z pojazdu poszkodowanego druhowie Mirosław oraz Paweł przeprowadzili szybkie badanie urazowe i przygotowali poszkodowanego do przekazania zespołowi ratownictwa medycznego. W tym czasie druhowie Piotr oraz Wojciech dokonali uwolnienia znajdującego się pod opieką druhów Jana oraz Lucjana drugiego poszkodowanego. Na tym pokaz został zakończony.

Pokaz spotkał się ze sporym zainteresowaniem młodzieży oraz grona pedagogicznego. Strażacy z gminy Niebylec pokazali się z bardzo dobrej strony rozpracowując zdarzenie w sposób spokojny i pewny pomimo mieszanego składu osobowego.070-417

 • Tagi:

25 sierpnia 2013 druhowie Paweł Wcisło oraz Mirosław Lenart zdali egzamin państwowy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskali tytuł ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r. 070-411
Obydwaj druhowie dzięki przychylności Zarządu OSP Konieczkowa w ramach realizowanego projektu Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa przebyli 66 godzin szkoleń teoretyczno praktycznych dających  najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego. Z pewnością wiedza ta przyda się podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności zdarzeń drogowych.
070-336

 • Tagi:

Rozpoczął się cykl szkoleń dla strażaków OSP. Organizatorem tych szkoleń jest Komenda Powiatowa PSP w Strzyżowie. Koordynatorem jest kpt. Bernard Baran funkcjonariusz PSP w Strzyżowie . W dniach od 15.10.2012r. do 20.10.2012 r. odbyło się pierwsze z zaplanowanych w tym roku, szkolenie dowódców OSP.Około sześćdziesięcu strażaków z całego powiatu strzyżowskiego wzięło udział w tym szkoleniu.Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniu oraz złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. W programie było też szkolenie przy współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Sanoku oraz w komorze dymnej z użyciem aparatów oddechowych w Ośrodku Szkoleniowym w Nisku .  Z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu uprawnienia dowódców OSP uzyskali druchowie : Wacław Krupa , Kazimierz Dziki , Lucjan Bliźniak , Rafał Kołodziej , Stanisław Wesołowski , Leszek Lutak , Maciej Noster. Jeszcze do końca tego roku zaplanowane są dwa szkolenia : naczelników OSP oraz ratownictwa technicznego.

 • Tagi:

Do strażaków  użytkowników pomp szlamowych i wodnych HONDA oraz pływających NIAGARA!

1. Olej w silnikach serii GX,GXV powinien być wymieniany pierwszy raz po 20 godz. pracy dla pomp nowych, następne wymiany powinny odbywać się do 100 godz. pracy lub raz na rok, nawet jeśli pompy były używane sporadycznie (starzenie się oleju, utrata właściwości smarnych).

2. Sprawdzenie stanu oleju powinno odbywać się przed każdym nowym uruchomieniem urządzenia jak również okresowo np. przy uzupełnianiu paliwa (częstotliwość w zależności od intensywności pracy i stopnia zużycia silnika).

3. Olej o gęstej konsystencji lub przebarwiony (możliwość sprawdzenia na bagnecie korka wlewu oleju) musi natychmiast zostać wymieniony, gdyż długotrwała praca może spowodować zatarcie i przegrzanie silnika.

4. W przypadku trudności z zakupem oleju o specyfikacji 10W30, można wylać stary olej i nalać oleju mineralnego o specyfikacji 15W40, który jest dostępny np. na stacjach benzynowych. W przypadkach długotrwałego użycia pomp wskazane jest zaopatrzenie się w podstawowe materiały eksploatacyjne czyli: zapasowy filtr powietrza (jeżeli występuje wymienny), świecę zapłonową ( o parametrach zalecanych przez Producenta) i olej silnikowy. Materiały powinny być dostępne na miejscu pracy urządzenia; ponieważ w kazdym niemalże przypadku pompy są wożone na samochodach Straży to własnie w samochodzie powinien być zawsze ten niezbędny „pakiet serwisowy.

5. Bardzo ważne jest także pochylenie urządzenia w trakcie pracy; urządzenia z silnikami Honda mogą prawidłowo pracować do 20 stopni pochylenia, szczególnie jest to ważne w przypadku urządzeń nie posiadających dodatkowego zabezpieczenia poziomu oleju  np. pompa Niagara.

6. Najwięcej uszkodzeń związanych z zatarciem występuje właśnie w pompach Niagara,  oprócz użytkowania urządzenia z olejem o niewłaściwej jakości, brakiem oleju lub niewłaściwą ilością oleju istnieje możliwość zniszczenia uszczelnień pompy).

7. Dodatkowo w pompach z zamkniętym układem pompowym (np. seria WT,WB)  uszkodzenia korpusów pomp związane są z najechaniem np. przez samochód na węże pompy i rozsadzeniem korpusu (zwrot ciśnienia hydraulicznego). Pompy z tym układem muszą być przed uruchomieniem zalane wodą, w przypadku kiedy urządzenie nie zostanie zalane wodą może ulec zniszczeniu uszczelnienie pompy; kiedy zajdzie taka sytuacja należy natychmiast wyłączyć urządzenie ale nie zalewać wodą (może ulec pęknięciu rozgrzane uszczelnienie), odczekać ok. 20 min. i spróbować po zalaniu uruchomić , jeżeli nie ma wycieku wody pomiędzy silnikiem, a częścią pompową,uszczelnienie jest nieuszkodzone i można kontynuować pracę.

JESTEŚ RATOWNIKIEM W MIEJSCU ZDARZENIA

WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI

Zabezpiecz miejsce zdarzenia.

- „zasłoń” miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe ( w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku ),

- w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze ( własny lub z pojazdów poszkodowanych ),

- wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,

- przy pomocy telefonu komórkowego ( połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne ) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,

- jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,

- jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :

- weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

- weź ze swojego pojazdu apteczkę,

- weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,

- weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)

- oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

- sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,

- zachowaj szczególną ostrożność,

- spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach :

- sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,

- jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,

- zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność – pamiętaj, że szkło hartowane ( najczęściej szyby boczne ) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,

- dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,

- oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,

- w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej – nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksploduje.

- jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania,

- najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.

Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

Zaalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy :

- samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie

- nie ma wycieków paliwa

- odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu

- miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone

- poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

 • Tagi: