W ostatnią sobotę stycznia (25.01.2014) w budynku wielofunkcyjnym GOK w Niebylcu, gdzie znajduje się również nasza remiza miało miejsce najważniejsze ze spotkań strażaków w roku, mianowicie walne zebranie członków OSP Niebylec. W zebraniu udział wzięli członkowie zwyczajni, honorowi oraz wspierający, jak również zaproszeni gości. Zebranie otworzył dh Wacław Krupa, który po krótkim wstępie przywitał przybyłych gości oraz zwrócił się do zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego w 2013 roku ś.p. Zbigniewa Stachury – druha wspierającego z Przemyśla, utrzymującego żywe kontakty z jednostką, rodaka z Niebylca. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Stanisław Knaś. Od tej pory przewodniczący udzielał kolejno głosu prezesowi Wacławowi Krupie, który przedstawił działalność jednostki obejmujący zeszły rok – na sprawozdanie złożyło się krótkie omówienie akcji ratowniczo-gaśniczych, szkoleń, działań na rzecz lokalnej społeczności oraz prac organizacyjno-gospodarczych. Po prezesie głos zabrał skarbnik dh Józef Sołtys przedstawiając sprawozdanie finansowe oraz przewodniczący komisji rewizyjnej dh Krzysztof Sowa. Komisja rewizyjna w sprawozdaniu pozytywnie oceniła zarząd jednostki i za pośrednictwem prezesa wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi na rok 2014 – zebranie jednogłośnie wniosek przyjęło. Członkowie zarządu przedstawili również plan prac na rok 2014, który również został jednogłośnie zatwierdzony przez walne zebranie. W dniu zebrania członkowie również w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęli do grona strażaków OSP Niebylec nowego druha zamieszkałego w Strzyżowie. Na zakończenie głos zabierali m.in. dh Antoni Chuchla w imieniu samorządu gminnego oraz dh Józef Dzindzio prezes komisji rewizyjnej ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, który wręczył prezesowi dość przydatny prezent. Było to ubranie specjalne strażaka, a tego typu wyposażenia nigdy dość w jednostce. Podczas zebrania wypowiadał się również mł. bryg. mgr inż. Marek Rysz – zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie jak również Maria Chuchla – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego, Wiktor Bochenek – dyrektor GOK w Niebylcu, Józef Sołtys – sołtys sołectwa Niebylec, Małgorzata Lasota – radna Rady Gminy w Niebylcu oraz Edward Wolanin skarbnik Urzędu Gminy w Niebylcu. Wśród zaproszonych gości obecny był również Adam Błądziński, sołtys Małówki. Zebranie zakończone zostało zabawą taneczną.