Dnia 28 stycznia 2012r w świetlicy OSP w Niebylcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

W programie zebrania było:

 • Otwarcie zebrania.
 • Powitanie zaproszonych gości.
 • Wybór przewodniczącego.
 • Wybór protokolanta.
 • Sprawozdanie za okres działalności za rok 2011.
 • SprawozdanieKomisji rewizyjnej.
 • Sprawozdanie Skarbnika.
 • Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Uchwalenie planu działalności na rok 2012.
 • Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Wacław Krupa.

SPRAWOZDANIE

Z działalności Ochotniczej Strazy Pozarnej w Niebylcu za okres sprawozdawczy od 1 styczninia do 31 grudnia 2011 roku.

Szanowni druhowie, zaproszeni goście, zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy pospolitej Polskiej, odbywamy w dniu dzisiejszym Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego celem jest podsumowanie i ocena działalności naszej jednostki za rok sprawozdawczy, ustalenie planu działalności na rok bieżący tj. 2012.

Na wstępie już tradycyjnie chciałbym podać daty i charakterystykę zdarzeń, w likwidacji których jednostka nasza brała czynny udział ;

1.       27.05.2011.- podwieszanie przewodów linii telefonicznej nad drogą krajową nr. 9 w Niebylcu.

2.       15.07.2011.-pożar budynku gospodarczego w Gwożnicy Gornej

3.       16.07.2011. –dogaszanie pożaru w Gwożnicy Gornej

4.       17.07.2011. – pożar trawy w Baryczce.

5.       20.07.2011 – usuwanie powalonego drzewa z drogi na trasie Niebylec – Żarnowa

6.       26,07.2011. – usuwanie skutków lokalnego oberwania chmury w Strzyżowie

7.       05.08.2011 – zabezpieczanie p.pożarowe rajdu rzeszowskiego

8.       05.08.2011 – wypadek drogowy w Lutczy

9.       06.08.2011 – zabezpieczanie p.pożaeowe rajdu rzeszowskiego

10.   10.08.2011 – wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym w Lutczy.

11.   12.09.2011 – wypadek drogowy w Niebylcu.

12.   08.10.2011 – wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym w Jaworniku

13.   19.10.2011 – wypadek drogowy z udziałem motocyklisty w Lutczy.

14.   15.11.2011. – pożar budynku mieszkalnego w Jaworniku.

15.   28.11.2011. – wypadek drogowy z udziałem rowerzysty w Małówce.

16.   15.12.2011. – usuwanie powalonego drzewa z przewodów linii telefonicznej w Jaworniku.

17.   30.12.2011. – fałszywy alarm pożar sklepu Marmax w Niebylcu.

Podsumowując miniony rok i udział jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych należy stwierdzić, że ilość wyjazdów do zdarzeń jest porównywalna z rokiem 2010. Należy jednak zwrócić uwagę, że mniej było zdarzeń o charakterze pożarów czy klęsk żywiołowych typu powódz, natomiast nastąpił znaczny wzrost udziału jednostki w zabezpieczaniu i likwidacji skutków wypadków drogowych głównie na drodze krajowej nr. 9. Rodzi to potrzebę większego i pełniejszego wyszkolenia druhów w zakresie udzielanie pierwszej kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom wypadków drogowych. Jednostka nasza we własnym zakresie podjęła takie działania prowadząc szkolenia praktyczne z wykorzystaniem zestawu R – 1 PSP i deski ortopedycznej który to sprzęt posiadamy na wyposażeniu samochodu GCBA.

Poza wymienionymi działaniami chciałbym skrótowo przedstawić poczynania Zarządu jednostki oraz druhow, którzy brali czynny udział w innych wydarzeniach statutowych takich jak; obchody gminne i wojewódzkie Dnia Strażaka, gminnych i powiatowych zawodach sportowo pożarniczych, oraz wielu innych uroczystościach na terenie gminy i naszej miejscowości.

W dniu 22 stycznia 2011 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym  druhowie powierzyli dalsze kierowanie jednostką ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  w niezmienionym składzie na następną kadencje. Walne Zebranie przyjęło zatwierdziło plan działalności na minioną kadencję , oraz przyjęto w nasze szeregi dwóch nowych członków tj. Leszek Lutak i Wojciech Knaż. Na posiedzeniu zar4zadu w dniu 11.02.2011. podjęto decyzje o zakupie z dotacji KSRG elektrycznej pompy szlamowej i dwóch nasobnych radiotelefonów Motorola GP 360. Podjęto również decyzje o remoncie pomieszczenia Prezesa Zarządu tj. położenie paneli podłogowych, wymiana firan i zasłon, w2ymiana biurka szafek na dokumenty. W dniu 05.04.2011 na kolejnym posiedzeniu Zarządu zostały omówione sprawy bieżące. Podjęto decyzję o położeniu paneli podłogowych w świetlicy, zakup i montaż suszarki do mundurów bojowych. Podjęto działania w sprawie aktualizacji badań lekarskich okresowych. Podjęto decyzję o pomalowaniu LSRT Ford, który w wyniku działań bojowych uległ zadrapaniom i drobnym uszkodzeniom. W dniu 3 maja druhowie naszej jednostki wzięli udział uroczystej mszy świętej z okazji święta maryjnego i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W dniu nastepnym tj, 04.05.2011 druhowie brali udział w uroczystości odpustu parafialnego. Z okazji obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka w dniu 15.maja delegacja druhów z naszej jednostki wyjechała do Kalwari Pacławskiej na uroczystą mszę świętą. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 22 maja oceniono realizację podjętych zadań oraz przyjęto kolejne na najbliższy okres to; w dniu 1 czerwca pokaz sprzętu pożarniczego dla dzieci szkolnych z okazji Dnia Dziecka, w dni 4 czerwca druhowie nasi udzielali pomocy w organizacji oraz zabezpieczali mecze piłkarskie na stadionie sportowym w Niebylcu w ramach rozgrywek dekanatu czudeckiego. W dniu 10 czerwcach druhowie w ramach pomocy dekorowali drogę od domu rodzinnego do kościoła parafialnego dla prymicjanta Macieja Chuchli; który uroczystą mszę świętą prymicyjną odprawił w dniu 12 czerwca. W ramach prowadzonej akcji przez Wójta Gminy w dniu 18 czerwca polegającej na sprzątaniu terenu gminy , druhowie naszej jednostki w ciągu całego dnia pracy oczyścili koryta rzek na podległym nam terenie z nieczystości i różnego rodzaju śmieci. W wyniku tych działań zebrano 52 worki śmieci folie puszki butelki itp.

W dniu 26 czerwca w miejscowości Połomia odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze w których startowały trzy drużyny z naszej jednostki. W wyniku rywalizacji sportowej zajęliśmy następujące miejsca; w grupie A – miejsce trzecie w grupie C kobiet miejsce trzecie oraz w grupie MDP miejsce czwarte. W dniach 2-3 lipca na stadionie sportowym w Niebylcu odbyły się uroczystości w ramach obchodów Dni Gminy Niebylec. Jednostka nasza udzielała pomocy dla GOK polegającej na prowadzeniu bufetu, loterii fantowej oraz rożna. W dniu 5 lipca Zarząd dokonał rozliczenia z w/w imprezy oraz wytyczył dalsze zadania. 4-6 sierpnia druhowie naszej jednostki po raz kolejny brali udział w zabezpieczaniu pod względem pożarowym , rywalizację kierowców na trasie Rajdu Rzeszowskiego który ma rangę międzynarodową, jego trasa przebiegała na terytorium gminy Niebylec Lubenia i Nozdrzec. W dniu 11 sierpnia uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego nagle Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie generała Zbigniewa Szablewskiego. Wyznaczono również delegację druhów na wyjazd na Ukrainę w ramach programu nawiązującego współpracę pomiędzy jednostkami z polski i Ukrainy. Delegacja w składzie Wacław Krupa Antoni Chuchla, Józef Sołtys, Stanislaw Knaż. Roman Bednarski,Andrzej Kowalski, Rafał Kołodziej, Leszek Jasiński i Leszek Lutak wraz z delegacją gminną odwiedzila jednostkę strazy pożarnej w Mościskach  Sodowej Wiszni oraz we Lwowie. Nawiedziliśmy również grób naszego przyjaciela Stefana Popowicza gdzie zapaliliśmy znicz i złożyliśmy wiązankę kwiatów. W dniu 3 pażdziernika na stadionie sportowym w Strzyżowie odbyły się powiatowe zawody sportowo pożarnicze w których startowała nasza kobieca drużyna uplasowaliśmy się na miejscu trzecim. Na kolejnym posiedzeniu zarządu w dniu 7 pażdziernika omówiono realizację zadań została przedstawiona relacja z pobytu na Ukrainie. Omówiono również problemy wynikające z udziału jednostki w likwidacji skutków wypadkach drogowych oraz praktycznego wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu torby R-1 PSP. W DNIU 10 LISTOPADA DELEGACJA GMINY W SKŁADZIE KTÓREJ ZNALEŻLI SIĘ Wacław Krupa Antoni Chuchla, Stanisław Knaż Rafał Kołodziej udała się na Ukrainę do Mościsk gdzie podarowano tamtejszym strażakom12 kompletów mundurów koszarowych. 11 listopada druhowie wzięli udział w uroczystości związanej z uczczeniem rocznicy uzyskania niepodległości połączonej z uroczystą mszą świętą akademią pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki. 26 grudnia druhowie naszej jednostki uczestniczyli w ostatniej drodze na cmentarz naszego druha Edwarda Antonika. W dniu 28 grudnia na posiedzeniu zarządu podsumowano realizację zadań wyznaczono termin zebrania sprawozdawczego oraz przyjęto projekt planu działania na rok 2012. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Wójtowi naszej Gminy a zarazem za jego pośrednictwem całej Radzie Gminy za przychylność i wsparcie finansowew okresie sprawozdawczym. Dziękuje również panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Strzyżowie za dobrą współpracę. W sprawozdaniu nie poruszam spraw finansowych ponieważ uczyni to skarbnik. Ocenę całokształtu działania mojego jako Prezesa oraz całego zarządu pozostawiam Komisji Rewizyjnej oraz ogółowi zebrania. Zarza w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń protokołowanych na których przyjęto 6 uchwał. Kończąc to moje sprawozdanie zapraszam do wnikliwej i rzeczowej dyskusji.

Następnie głos zabrali Józef Sołtys- skarbnik , oraz Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej.

Z zaproszonych gości głos zabrali:

Komendant PSP w Strzyżowie bryg Bogusław Broda ,który podkreślił dobrą wspracę między PSP a OSP.

Przedstawił również statystykę zdarzeń w Powiecie Strzyżowskim.

Prezes Zarządu Gminnego druch Adam Błądziński podkreślając jak dużą rolę odgrywa nasza

j ednostka w życiu Parafii wykonując prace dobroczynne.

Radna Gminy Niebylec Pani  Małgorzata Lasota , która jako cel postawiła

pomagać potrzebującym.

Na koniec głos zabrał druch Roman Bednarski , który przedstawił statystykę

wypadków i zdarzeń okołowypadkowych na drogach Powiatu Strzyżowskiego.

Gościnnie udział w zebraniu wzięli przedstawiciele władz z Ukrainy.

Na zakończenie zebrania prezes Wacław Krupa podziękował swoim strażakom

za dotychczasową pracę i życzył aby było tak dalej.