Dnia 22 stycznia 2011r w świetlicy OSP w Niebylcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W programie zebrania było:

Otwarcie zebrania.

Powitanie zaproszonych gości.

Wybór przewodniczącego.

Wybór protokolanta.

Sprawozdanie za okres działalności za rok 2010.

 SprawozdanieKomisji rewizyjnej.

Sprawozdanie Skarbnika. 

Udzielenie absolutorium Zarządowi.

Wybór nowego Zarządu.( został bez zmian)

 Dyskusja nad sprawozdaniami.

Uchwalenie planu działalności na rok 2011.

Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Wacław Krupa.                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Sprawozdanie

z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylecu za okres sprawozdawczy

od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

           Szanowni druhowie, zaproszeni goście, zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odbywamy w dniu dzisiejszym Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, którego celem, jest podsumowanie i ocena całokształtu działalności naszej jednostki za rok sprawozdawczy, ustalenie planu działalności na rok 2011, a ponadto wybór Zarządu jednostki, komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję, a także wybór przedstawicieli do Zarządu Gminnego oraz delegatów.

           Na wstępie już tradycyjnie chciałbym podać daty i charakterystykę zdarzeń, w likwidacji których jednostka nasz brała czynny udział:

1)17.01.2010 godz. 14:45 – fałszywy alarm w Połomii

2)23.01.2010 godz. 13:30 – 19:00 – pożar stodoły w Połomi ( ks. Artur Grzęda)

3)28.01.2010 godz. 10:30 – 11:00 – pożar sadzy w kominie w Niebylcu

4)18.02.2010 godz. 15:00 – 19:00 – usuwanie nawisów lodowych z budynku szkoły             podstawowej i gimnazjum w Niebylcu

5)30.03.2010 godz. 13:00 – 14:15 – pożar trawy w Niebylcu

6)03.04.2010 godz. 19:40 – 20:30 – pożar śmietnika na cmentarzu w Niebylcu

7)25.04.2010 godz. 14:00 – 15:50 – pożar trawy w miejscowości Gwożdzianka

8)16 – 19.05.2010 – akcja powodziowa na terenie Gminy Niebylec oraz wyjazd do gminy Czermin – Borowa koło Mielca

  9)        21.05.2010 – Pożar zabudowań gospodarczych w miejscowości Baryczka

 10)       21.05.2010 – akcja powodziowa w Gorzycach

 11)       23.05.2010 – kolejny wyjazd do Gorzyc i okolic celem umocnienia wałów.

 12)       3- 6.06.2010 – działania związane z powodzią na terenie gminy Niebylec

 13)       06.06.2010 – po raz trzeci zastęp ratowników z OSP Niebylec walczy z wielką wodoą w Gorzycach

 14)       13.06.2010 – usuwanie skutków powodzi w Gminie Furmany koło Mielca

15)               14. 06.2010 godz. 14:00 – 17:00 – ewakuacja rozbiórka stodoły w miejscowości Lutcza

16)               02.08.2010   – wyjazd do Gorzyc, zabezpieczenie i oświetlenie wałów

            Ponadto w dniach 5, 6 i 7 sierpnia ratownicy z naszej jednostki tj. Dziki Kazimierz, Krupa Rafał, Damian Panocha, Lucjan Bliźniak zabezpieczali operacyjnie odcinek testowy i 2 odcinki specjalne 19. Rajdu Rzeszowskiego – imprezy o randze międzynarodowej. W praktyce wyglądało to tak, że w okolicach lini startowej uformowano tzw. Kolumne ratunkową na czele której znajdował się nasz lekki samochód ratownictwa technicznego wraz z obsadą 3 ratowników, dalej załoga pogotowia ratunkowego wraz z lekarzem i policja, kolumnę zamykała laweta. W razie wypadku na trasie, który wymagałby interwencji służb ratowniczych, my dostawaliśmy informację od sędziego startowego, który jednoczeście przerywał zawody i w wymienionej kolejności cała kolumna alarmowo ruszała na trasę. W czasie trwania rajdu uczestniczyliśmy w 3 poważnych wypadkach. Działania nasze polegały głównie na pomocy załodze pogotowia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, jak równięż odcięciu zasilania i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a później za pomocą wyciągarki wydobywaniu wraków samochodów z zagłebień. Rajd ten pokazał nam, jak ważne jest przeszkolenie strażaków w zakresiu udzielania pierwszej pomocy, gdyż w paktyce okazuje się że w przypadku kiedy, strażacy docierają pierwsi do miejsca zdarzenia, lub liczba poszkodowanych jest większa, to właśnie na nas ciąży odpowiedzialność udzielenia fachowej pomocy przedmedycznej. Tak też było i na rajdzie. Kiedy załoga pogotowia podjęła decyzję o konieczności natychmiastowego transportu do szpitala jednego z poszkodowanych w wypadku, nasi ratownicy posiadający uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy, udzielali jej drugiemu poszkodowanemu do czasu przybycia kolejnego zespołu pogotowia ze Strzyżowa. (Na marginesie mówiąc, byćmoże niektórzy z druhów interesują się dyscypliną sportu, jaką jest „formuła 1″. Druhowie Ci z pewnością     kojarzą też znanego dzienikarza sportowego, komentatora Polsatu i eksperta ds. Formuły 1, a w ramach hobby pilota rajdówki Mikołaja Sokoła. To właśnie jemu przyszło nam udzielić pierwszej pomocy.) W tym miejscu chciałbym podziękować tym druhom za wzorową postawę i profesjonalizm.Wyciągając wnioski z powyższych wydarzeń, podjęliśmy starania o zakup profesjonalego zestawu udzielania pierwszej pomocy wykorzystywanego przez straż pożara w Polsce tzw. „PSP R1″, jak również o przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia naszych strażaków w tym zakresie. Dziś zestaw R1 stanowi już wyposażenie samochodu GCBA, natomiast szkolenia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zostaną przeprowadzone najbliższej wiosny.

            Gdyby zsumować liczbę godzin przeprocawonach przez znaszych druhów przy powyższych akcjach, otrzymalibyśmy ponad 2 tys. Godzin. Zakładając optymistycznie, że w akcjach brali udział wszyscy druchowie wyznaczeni do działań operacyjnych w ramach „JOTU” tj. 21 ratowników, każdy z nich przepracowałby łącznie około 100 godzi (to ponad 4 pełne dobry w trudnych warunkach, przy pożarach, na wałach przeciwpowodziowych, nieżadko w strugach deszczu, odcięci przez wodę powodziową od świata, a niekiedy nawet bez możliwości wypicia ciapłej herbaty, nie mówiąc nawet o posiłkach). W rzeczywistości niektórzy druhowie przepracowali znacznie więcej niż te 100 godzin, w kulminayjnych momentach akcji praktycznie przez kilka dni nie bywając w domu.

            Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym strażakom, którzy brali czynny udział w działalnościach operacyjnych naszej jednostki. W szczegółności chcę podziękować druchom, którzy w ramach KSRG wyjeżdżali do klęsk powodziowych na terenie własnego powiatu jak również i Gorzyc.

Nie będę wymieniał nazwisk, bo prawdę mówiąc musiałbym się cały czas powtarza, nie mniej jednak wszystkim dziękuję. Podsumowując jeszcze ten dział, bo trzeba powiedzieć, że  w porównaniu z rokiem poprzednim tj. 2009 liczba zdarzeń w likwidacji których uczestniczyła nasza jednostka jest porównywalnya nie mniej jednak zdarzenia jakie miały miejsce 2010 roku były o większym  zagrożeniu w skutkach dlatego nasza jednostka aż 7 – krotnie była dysponowana w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w akcjach powodziowych.

            Poza wymienionymi działaniami druhowie naszej jednostki brali czynny udział w innych działaniach statutowych jak: obchody wojewódzkie i gminne Dnia Strażaka, gminnych zawodach sportowo – pożarniczych , oraz wielu innych uroczystościach  na terenie gminy i naszej miejscowości.

Teraz chciałbym przedstawić poczynania zarządu w minionym okresie oraz związane z nim zadania dla poszczególnych jego członków.

            Na pierwszym posiedzeniu zarządu w dniu 13.02.2010 rozkazem naczelnika OSP zatwierdzonym przez Zarząd powołano Jednostkę Operacyjno Techniczną w skład której weszło: dwóch dowódców sekcji, dwóch dowódców zastępu, czterech kierowców – ratowników, 21 ratowników OSP.

            Koordynaję działań w ramach JOT przejął naczelnik OSP oraz jego zastępca. Zarząd rozpatrzył wnioski dotyczące doposarzenia jednostki w związku z czym podjęto uchwałę:

–  zakupu nowego kompresora i sprzedaży starego

–  zakupu klucza pneumatycznego i łomu uniwersalnego

Przedstawiono również propozycję wykonania i ufundowania krzyża na nowym cmentarzu w Niebylcu.

           Na kolejnym posiedzeniu zarządu w dniu 17.04.2010r.

–  Uczczono minutą ciszy ofiary tragedi w Smoleńsku

–  Przedstawiono informację w zakresie dalszych działań podjętych w roku 2009 dot. Pozyskania nowego samochodu.

–  Członkowie zarządu poczynili starania pozyskania funduszy z rady sołeckiej w Niebylcu w kwocie 16 tyś. złotych z przeznaczeniem na zakup nowych drzwi garażowych

–  Podjęto uchwałę utworzenia stanowiska kierowania w zapleczu garażowym

–  Wysłuchano informacji z udziałem delegacji druchów OSP w Warszawie dla oddania czczci dla pary prezydenckiej.

–  Przyjęto również wstępnie harmonogram imprez w okresie wiosenno – letnim, w których organizacji uczestniczyć będzie nasza jednostka i tak:

–  24.04.2010 – wyjazd na ogólnopolską VI pielgrzymkę strażaków do Częstochowy

–  wyjazd delegacji w dniu 2.05.2010  na Kalwarię Pacławską na obchody wojewódzkie Dnia Strażaka

–  3.05.2010 – udział w obchodach gminnych Dnia Strażaka i Konstytucji 3- go Maja

–  4.05.2010 – udział w odpuście patriotycznym w Niebylcu

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 9.08.2010 omówiono wykonawstwo zadań a w szczególności udział jednostki w działaniach powodziowych,

–  wysłuchano informacji w sprawie zakupu nowego samochodu, terminu odbioru 15.10.2010r. oraz związane z tym zadania

–  omówiono udział w obchodach Dnia Niebylca

–  przyjęto uchwałę w sprawie wykonania tablicy podświetlanej na zewnątrz budynku

–  podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania pikniku strażackiego w dniu 29.08.2010

            Jednostka nasza w okresie letnim uczestniczyła w dniach 3-4.07.2010r. W obchodach Dni Niebylca. Wdniu 11.07.2010 druhowie brali udział w gminnych zawodach pożarniczych w Połomi i tak w grupie drużyn kobiecych zajęłliśmy I miejsce,a w grupie drużyn druhów IX.

            Na koniec sierpnia druhowie udzielali pomocy przy montarzu i demontarzu starych drzwi garażowych. Po zamontowaniu nowych drzwi garażowych druhowie wykonywali pracę przy obróbce szpalet oraz przygotowaniu cokołu pod kapliczkę św. Floriana. Materiały do wykonania tych prac w całości przekazali druhowie naszej jednostki Marcin i Rafał Kołodziejowie oraz Paweł Potwora. Wartośc materiałów to ponad 3 tyś. zł. W tym miejscu chciałbym wyrazić im podziękowania  za tak miły gest dla naszej jednostki.

            Również na posiedzeniu zarządu w dniu 9.08.2010 na wniosek gospodarza jednostki druha Marka Gajewskiego podjęto uchwałę dot. Zakupu suszarki do ubrań.Temat ten jest w toku realizacji.

            W dniu 31.08.2010 na kolejnym posiedzeniu zarządu podsumowano organizację pikniku  strażackiego, w trakcie którego odbył się pokaz ratownictwa medycznego i wysokościowego w wykonania naszych druhów wspólnie w grupą ratownictwa wysokościowego z JRG Strzyżów dowodzoną przez bryg. Piotra Rędziniaka

            W dniu 13 października zarząd odbył swoje posiedzenie w poszeżonym składzie aktywu jednostki na którym omówiono między innymi:

–  przekazanie samochodu Star dla jednostki OSP w Baryczce

–  informacja dotycząca odbioru nowego samochodu w Kielcach

–  omówiono temat przekazania przez wójta samochodu dla OSP oraz jego poświęcenie wraz z organizacją zabawy towarzywskiej.

            W dniu 11.10.2010r. Delegacja w składzie Wacław Krupa, Edward Wolanin, Stanisław Kanź udała się do Kielc gdzie pobrano dokumwenty niezbędne do rejestracji nowego samochodu. Po zarejestrowaniu w wydziale komunikacji w Strzyżowie w dniu 15.10.2010r. Delegacjaw składzie: Stanisław Knaź, Lucjan Bliźniak, Rafał Kołodziej,  Leszek Jasiński dokonali odbioru nowego samochodu marki MAN TGM 18/340 z zakładu Mirosłwa Stolarczyka w Kielcach.

Na przełomie miesiąca września i października druhowie nasi jako dar od jednostki  dla parafii wykonali metalowy krzyż na cmentarz  oraz fundament pod jego montarz, a następnie w dniu 27.10.2010 ufundowany i całości wykonany przez naszych druhów krzyż został zamontowany na cmentarzu.01 11 2010 roku w uroczystość Wszystkich Śeiętych krzyz został uroczyscie poswięcony przez proboszcza naszej parafi ks. Stanisława Stęchłego.

             W dniu 11.11.2010 roku druhowie uczestniczyli w uroczystej mszy swietrj a nastepnie w procesji i uroczystości pod pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki w Niebylcu.

             W dniu 13.11.2010 ogodz. 13 obok budynku OSP odbyła sie zbiórka  z udzialem orkiestry oraz zaproszonych gosci, następnie przemaszerowano do kościoła parafialnego na uroczystą msze swieta. Po mszy powrócono pod budynek remizy, gdzie dokonano uroczystego przekzania kluczy do samochodu przez Wójta Gminy Zbigniewa Koraba. Następnie ks. Prałat proboszcz parafii wraz z Kapelanem Gminnym i wikariuszem dokonali poświęcenia samochodu i figurki św. Floriana. W uroczystoci uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego M. Kot, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Wojewódzkiego J. Dzindzio, Prezes Zarządu Gminnego A. Błądziński, Komendant Gminny St. Daszykowski. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta Strzyzowski Godek, Wójt Gminy Zb. Korab, Przewodnicząca Rady Danuta Lęcznar, Skarbnik Urzędu Gminy Edward Wolanin, Sołtys Wsi Niebylec Edward Ciuba, Sołtys Wsi Małówka Adam Błądziński, Komendant Komisariatu Policji w Niebylcu Wiesław Fijałkowski, Derektor Gok Wiktor Bochenek, Przewodnicząca Koła Gospodyń B. Fijałkowska, Wapińska, Dyrektor Banku M. Ostrowicz. Po uroczystej zbiórce zaproszeni goście wraz z przedtawicielami biznesu Gminy Niebylec, Radą Gminy, reprezentantami poszczególnych jednostek udali się do budybnku GOK na obiad i zabawę towarzyską.

            W dniu 18 grudnia delegacja jednostki udała się do Warszawy na Plac Piłsudskigo, gdzie odebrała z rąk Jurka Owsiaka i osób towarzyszących pompę szlamową nowej generacji Honda WT40X.

          30 grudnia 2010 druhowie naszej jednostki uczestniczyli w ćwiczeniach bojowych, które zostały przeprowadzone w pustostanie na kurnikach w miejscowości Konieczkowa. Celem ćwiczeń było przede wszystkim zapoznanie się z zasadami postepowania podczas pozarów wewnętrznych w mieszkaniach, jak również przećwiczenia ewakuacji poszkodowanego z zadymionego pomieszczenie z urzyciem sprzętu ODO.

          31 grudnia 2010 na budynku remizy doszło do spalenia się silnika od syreny alarmowej.

          Na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 8 stycznia 2011 podsumowano wykonanie zadań za rok 2010, wysłuchano informacji z posiedzenia Zarządu Gminnego. Podjęto uchwałę w sprawie doposarzenia stanowiska kierowania tj.zakupu aaratu fotograficznego. Podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych do naszej jednostki Zbigniewa Stachurę – jednogłośnie. Chcę poinformować, że stanowisko wyposażone jest w laptop oraz drukarkę zakupiona przez druha Rafała Kołodzieja. OSP posiada również stronę internetową, która będzie na bierząco uzupełniana w aktualne wydarzenia.

         Na koniec chciałbym serdecznie podziękować Wójtowi Gminy a zarazem za jego posrednictwem calej Radzie Gminy za przychylność i zaangarzowanie w dążeniu do pozyskiwania nowego samochodu dla naszej jednostki. Dzieuję również Komendantowi Powiatowemu PSP w Strzyżowie za bardzo dobrze układającą się w spółpracę, pomoc w organizacji pikniku strażackiego.

           W sprawozdaniu nie poruszam spraw finansowych, a było ich bardzo dużo, jakie miały miejsce w roku sprawozdawczym, ponieważ uczyni to skarbnik. Chcę jedynie stwierdzić, że pozyskiwane środki są rozdysponowane z rozwagą i z rozmysłem na niezbędne potrzeby i uprzyżądowanie.

          Ocenę całokształtu działania mojego jako prezesa oraz całego zarządu w okresie sprawozdawczym pozostawiam Komisji Rewizyjnej oraz ogółowi zebrania.

          Zarząd w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń protokołowanych na których podjęto 8 uchwał.

          Kończąc zapraszam do wnikliwej i rzeczowej dyskusji.

Następnie głos zabrali Józef Sołtys- skarbnik   , oraz Krzysztof Sowa -przewodniczący komisji rewizyjnej.

 

Postanowiono pozyskać dwóch nowych członków

Są to: Leszek Lutak oraz Wojtek Knaź.

    Wytypowano delegatów na Zjazd Gminny                        OSP.                                                                                                                        

Są to: Lucjan Bliźniak oraz Rafał Kołodziej.                                                                                                                                     

Z zaproszonych gości głos zabrali:

Komendant PSP w Strzyżowie  bryg Bogusław Broda ,który podkreślił dobrą wspracę między PSP a OSP.

Przedstawił również statystykę zdarzeń w Powiecie Strzyżowskim.                                                                                

Prezes Zarządu Gminnego druch Adam Błądziński podkreślając jak dużą rolę odgrywa nasza

j ednostka w życiu Parafii wykonując prace dobroczynne.                                                                                                                                                        

Radna Gminy Niebylec   Pani  Małgorzata Lasota    , która jako cel postawiła                                  

pomagać potrzebującym.                                                                                                                                                                       

Na koniec głos zabrał druch Roman Bednarski   , który przedstawił statystykę

wypadków i zdarzeń okołowypadkowych na drogach Powiatu Strzyżowskiego.

Na zakończenie zebrania prezes Wacław Krupa podziękował swoim strażakom                                                                                                                                                                                           

za dotychczasową pracę i życzył aby było tak dalej.